На 28.11.2019г. бе даден официален старт на Програмата училище посланик на Европейския парламент 2019-2020г.
Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. С гордост съобщаваме, че гимназията ни е сред 10-те тазгодишни участници. Очакват ни много дейности и забавления. Нека си пожелаем успех!

НТГ спечели два проекта по програма "Еразъм+" за учебната 2019/2020 г.

  Прочети MS-Word документ...

Информация за проекта отнасящ се за учители може да намерите на следния линк:

ntgdigitalschool1.weebly.com

Информация за проекта отнасящ се за ученици от 11 клас през учебната 2018/19 г. може да намерите на следния линк:

ntg-vet.weebly.com

ПРОЕКТ „Дигитални технологии и креативност – за съвременно професионално училище“

  Прочети MS-Word документ...

За повече информация посетете ntgdigitalschool.weebly.com

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) ".
Проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

В Национална търговска гимназия – Пловдив функционират 18 групи по извънкласни дейности по проект „Твоят час”, две от които са за преодоляване на обучителни затруднения. Целта на проекта е създаване на условия за надграждане знанията и уменията на учениците, чрез развитие на компетентностите им в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка, повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области и преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище.

Групите по извънкласни дейности са в различни тематични направления и области - изкуство, наука, дигитални компетентности, техника и технологии, програмиране и др. Създаването и функционирането на мрежа от клубове с различна насоченост в Национална търговска гимназия – Пловдив ще увеличи възможностите за откриване на талантите и способностите на учениците и тяхното развиване. Включването в интересни дейности и ангажирането им с тях целогодишно ще допринесе за развитието на заложбите и личностните качества на децата. Ще удовлетвори желанието на учениците да участват активно в извънкласни дейности и форми, съобразени с техните интереси и потребности.

Линк към електронната платформа на проект „Твоят час” - http://tvoiatchas.mon.bg/

Линк към страницата с представителни изяви по проект „Твоят час” - http://ntg-plovdiv.net/v3/tvoiatchas/

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И СЪЗДАВАНЕ НА УСПЕШНИ КАДРИ ЧРЕЗ ПРАКТИКА
В ЕВРОПЕЙСКИ ФИРМИ

Стартира изпълнението на дейностите по проект "Придобиване на професионални компетентности и създаване на успешни кадри чрез практика в европейски фирми", договор 2016-1-BG-KA102-023001, финансиран по програма "Еразъм+", КД 1 - Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО.
За повече информация посетете http://ntg-erazmus.weebly.com

РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН БИЗНЕС ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В МЕНИДЖМЪНТА / Програма „Еразъм+” /

Финалната права - Германия '2015

  PDF презентация...


Вече сертифицирани и готови...


Прочети MS-Word документ...
Първо занятие...
Първо занятие...
Интервю...


Прочети MS-Word документ...


ДОГОВОР НОМЕР – 2014-1-BG01-КА102-000078
Обща стойност на проекта: 50 616 евро
Срок на договора: 01.06.2014 г. – 31.05.2015 г.

» прочети

УСПЕХ

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” се осъществява по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора”...

» прочети

СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, ...

» прочети

С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК

Национална програма на МОМН. Гимназията работи по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Дейностите...

» прочети

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на...

» прочети

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО”

Кампанията е на Конфедерацията на независимите синдикати в България е национална. Подкрепена е от МОМН и се провежда съвместно с представители на Регионалния инспекторат по образование.

» прочети

ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”

Организатори на проекта са Ротари клуб „Пловдив-Пълдин“ съвместно с Ротари клубовете „Пловдив“, „Пловдив-Филипопол“ и „Зонта“ клуб Пловдив. През настоящата...

» прочети

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ”

Национална кампания на МОМН. Реализира се за втора учебна година, като главна цел е да се разширят и стимулират формите на обучение в дух на гражданство...

» прочетиПоследни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ